View

Data Analytics

Data is a very important factor for business decision making, we will help you make the most out of your data by turning it into relevant information. Data analytics helps you to proactively anticipate customer needs, mitigate risk, offer relevant products, and optimize the customer experience.

Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand
Digital-Solution Agency based in
Bangkok, Thailand

Data Analytics

Data is a very important factor for business decision making, we will help you make the most out of your data by turning it into relevant information. Data analytics helps you to proactively anticipate customer needs, mitigate risk, offer relevant products, and optimize the customer experience.

รับทำ Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลในไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ครบวงจร บริการรับทำ Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลในไทย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาล ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

Trusted by

ในการทำธุรกิจ จะมีข้อมูลดิบจำนวนมากเกิดขึ้น  ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ในภาคธุรกิจ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล มีการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างทีมเทคนิคและทีมวิเคราะห์ข้อมูล แต่ถ้าหากผู้ประกอบการไม่สามารถนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์ได้ ก็ถือว่าไร้ความหมาย ดังนั้น จึงมี บริการรับทำ Data Analytics ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ

Data Analytics คืออะไร?

Data Analytics คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยจะใช้ข้อมูลขององค์กรทั้งหมด (Big Data) ตั้งแต่ ข้อมูลจากธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เสียง วิดีโอ นำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น

รูปแบบพื้นฐานของการทำ Data Analytics

การทำ Data Analytics ขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามความซับซ้อนของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1.Descriptive Analytics

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อบอกว่า ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง? เป็นประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุ้นเคย เพราะเป็นการทำรายงาน หรือ Report นั่นเอง เป็นการบอกว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น และแนวโน้มเป็นอย่างไร

2.Diagnostics Analytics

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาเหตุผล ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไร เพราะอะไร เช่น กำไรที่เพิ่มขึ้น เป็นเพราะลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือจากการลดต้นทุน เป็นต้น

3.Predictive Analytics

เป็นการพยากรณ์ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถนำเหตุผลมาประกอบได้ เช่น การคาดการณ์ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าอะไร จากพฤติกรรมการซื้อในอดีตที่ผ่านมา เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning

4.Prescriptive Analytics

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา โดยในขั้นนี้จะมีความซับซ้อนมากที่สุด เป็นการบอกว่าเราควรทำอะไรดี พร้อมบอกผลลัพธ์ของสิ่งที่แนะนำ เพื่อให้เกิดการเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เหมือนกับการใช้งาน Google Map ที่จะมีแนะนำเส้นทางที่จะพาไปถึงจุดหมาย พร้อมบอกว่าแต่ละทางใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเอง

ผลที่ได้จากบริการทำ Data Analytics

การทำ Data Analytics ทำให้องค์กรมีความสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้ในธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น 

  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น สามารถวางแผนการตลาดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง
  • สามารถทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น ช่วยลดงบประมาณทางการตลาดในการทดลอง ลดการเสียเวลาจากการคาดเดาลงได้ 
  • มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ สามารถหาทางเลือกที่ดี และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ทำนายยอดขาย (Sale Forecasting) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  • นำข้อมูลไปจัดทำรายงานที่เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  • มีข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ในแผนกหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  • สามารถปรับปรุงกระบวนการการทำงานได้ เนื่องจากเห็นผลลัพธ์จากกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นชัดเจน

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics สำหรับธุรกิจ

การทำ Data Analytics เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Data เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งการตัดสินใจ การวางแผน และการคาดการณ์แนวโน้ม ทิศทาง รวมถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ลดขั้นตอนการลองผิดลองถูก สามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้

รายละเอียดบริการ Data Analytics ของ CRIC Labs (แพ็คเกจ, ราคา, ข้อมูลบริการ)

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการรับทำ Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Email: hello@criclabs.co หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา โดยสามารถปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทำไมต้องเลือกบริการ Data Analytics กับ Criclabs?

การทำ Data Analytics ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องมีความเข้าใจในการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกัน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

Criclabs มีความเชี่ยวชาญในการทำ Data Analytics โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญในมุมมองธุรกิจ Business Perspectives และการหา Insight  Analytical skill เพื่อให้ได้มาซึ่ง Business Implication ที่มีประโยชน์ในการวางแผน ผสมผสานความสามารถระหว่าง Software House และ IT Consultant มอบ Solution ที่ตอบโจทย์ของธุรกิจได้จริง

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: https://facebook.com/criclabs.co

Instagram: https://www.instagram.com/criclabs.co

Email: hello@criclabs.co

Data Analytics

Services

No items found.

FAQ

Professional working process, They delivered a lot more than we expect in the way they envision our branding into the design of the website.
Nakamol
CEO & Founder of Waymaker

Contact Us

If you have a project in mind or are simply interested in finding out more, get in touch and let’s get things moving.

Select an option
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.