View

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง?

by
Supanus Poolthaveetham

ในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งดิจิทัล ทุก ๆ อย่างล้วนขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันกระแสอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการทำธุรกิจ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ 

การใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพราะอย่างนั้นจึงทำให้ต้องสร้างธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คืออะไร?

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล คือสินค้า หรือบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นั่นจึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่ดี ควรมีดังนี้

 • นวัตกรรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ หรือความคิดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ใช้งานง่ายมากขึ้น และมีความประหยัดขึ้น เป็นต้น
 • นวัตกรรมนั้นจะต้องสร้างจากแนวคิดใหม่ ต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทำมาก่อน หรือเป็นสิ่งมีความสามารถมากกว่า
 • นวัตกรรมเมื่อมีความแปลกใหม่แล้ว ที่สำคัญก็คือจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือประโยชน์ต่อชุมชน สังคมก็ได้
 • นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมานั้น ต้องมีโอกาสที่จะพัฒนา หรือนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ หรือต่อยอดในการนำไปใช้งาน

ข้อดีของการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล

เมื่อเราทราบถึงองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่ดี และได้นำไปประยุกตใช้จริงกับธุรกิจของเรา จะมีข้อดีดังนี้

 • การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะทำให้สินค้า หรือบริการนั้นเกิดความแตกต่างได้อย่างโดดเด่น
 • นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลสามารถช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นให้กับเรา และจะยังช่วยมีกำไรที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
 • สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีความกระชับได้มากยิ่งขึ้น
 • ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย และความผิดพลาดได้

องค์ประกอบที่สำคัญของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่สำคัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้ดังนี้

1. Online Platform เป็นการสร้างธุรกิจให้มีตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง Facebook , Instagram หรือสื่ออื่น ๆ บนโลกออนไลน์ แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างในทุก Platform เนื่องจากจะยากต่อการดูแล เลือกแค่ Platform ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเท่านั้น และมี 3 สิ่งที่ต้องทำด้วยกันคือ

 • Online Presence คือการมีสถานะบนโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นหน้าร้านออนไลน์ นอกจากนี้ควรมีการโฆษณาตามเว็บต่าง ๆ 
 • Online Selling เมื่อเรามีหน้าร้านธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องมีตามมาคือการขายออนไลน์ ช่องทางในการสั่งซื้อ เพื่อที่ลูกค้าเกิดความสนใจขึ้นมา การมี Online Selling จะสามาถทำให้ปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น
 • Online Security ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ มีความสำคัญกับทั้งลูกค้า เเละธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้องกำหนดนโยบายในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างพนักงานกับบริษัท เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดจาก Hacker และยังรวมไปถึงการดูเเลรักษาข้อมูล Payment ของลูกค้าด้วย

2. Business Strategy ในยุคดิจิทัลแบบนี้ การวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยการจะสร้างกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ หากมีข้อมูลมากพอ ก็จะสามารถวิเคราะห์ และนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้เป็นอย่างดี สามารถแบ่งย่อย ๆ ได้ดังนี้

 • Digital Marketing เป็นการส่งเสริมการขายโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยจะเน้นไปที่ Ads ต่าง ๆ การทำ SEO SEM เป็นต้น
 • Mobile-based Solutions ในปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ Smartphone ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น Platform ที่สร้างขึ้นจะต้องตอบสนองกับการใช้งานบนมือถือได้ทุกรูปแบบ ซึ่งการที่ทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

3. Relationship การมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจ และสังคม ทั้งด้านความรับผิดชอบ ไปจนถึงด้านการทำงาน เพื่อทำให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมในการใช้บริการธุรกิจของเรา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 • Customer Interaction โดย Platform ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาต้องทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายที่สุด สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดก็ได้
 • Supplier Interaction การทำธุรกิจนอกจากลูกค้าจะสำคัญแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเป็นยุคออนไลน์เเล้วทำให้การติดต่อกันระหว่างธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ดังนั้นหากบริษัทมีวิธีที่ดี ก็จะทำให้ประหยัดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบได้
 • Customer Relationship Management เป็นการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ความพึงพอใจ การเลือกซื้อ และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นตัวช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. Data and Technology เป็นข้อมูล และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจดิจิทัล สองสิ่งนี้จะสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

 • Efficiencies through technology เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะกับงานเพื่อดึงประสิทธิภาพออกมาสูงสุด
 • Cloud Computing เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งช่วยเก็บข้อมูล และยังเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อลด Fix Cost ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ ไปจนถึงซฮฟต์เเวร์อีกมากมายอีกด้วย

5. Business Management แน่นอนว่าการทำงานทุกอย่างต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กร เพราะอย่างนั้นการจัดการภายในองค์กรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เมื่อจัดการภายในองค์กรได้ดี การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น

 • Internal Operation คือการสร้างความเข้าใจการใช้งานโปรเเกรมต่าง ๆ ของบุคคลภายในองค์กร ไปจนถึงสร้างความเข้าใจระบบการทำงานเพื่อดึงประสิทธิภาพการใช้งานออกมาได้อย่างดีที่สุด
 • Product and Service ควรศึกษาสินค้าของตัวเองให้เข้าใจมากที่สุด เพื่อที่จะหาลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจ ถ้าเราทราบถึงสินค้าของตัวเองมาก ก็จะสามารถหาจุดเด่นของสินค้าตัวเองได้ง่ายดายขึ้น
 • Human Factors แน่นอนว่า ถ้าเรามีคนที่ดี มีทีมที่ดีอยู่ในองค์กร ก็จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ แต่การจัดการกับคนก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการจัดการเช่นกัน

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะช่วยเปลี่ยนธุรกิจคุณได้อย่างไร?

องค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะสามารถช่วยเปลี่ยนธุรกิจของคุณ ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลายด้าน โดยจะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า และยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อีกด้วย และสามารถเก็บลูกค้าเดิมไว้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรมองเห็นถึงกลยุทธ์ที่จะต้องใช้เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาตำแหน่งทางการตลาดไว้ได้

ตัวอย่างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

เมื่อได้ทราบถึงองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลไปแล้ว ในส่วนนี้จะมายกตัวอย่างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลต่าง ๆ ที่หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ และประสบความสำเร็จ

1.  นวัตกรรมเพื่อช่วยในการจัดการและพัฒนาระบบภายในองค์กร

1.1 Profit Model เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับหาวิธีการสร้างรายได้ให้กับองค์กรด้วยวิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ยกตัวอย่างองค์กร เช่น Netflix ที่เปลี่ยนช่องทางการสร้างรายได้จากแค่ร้านเช่า CD DVD เปลี่ยนเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อดูแบบออนไลน์ จนประสบความสำเร็จ

1.2 Core Process เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจให้มีความแปลกใหม่ และความโดดเด่นจากคู่แข่ง เช่น ZARA ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้า ให้ผลิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น จนทำให้เป็นผู้นำด้านแฟชั่นในปัจจุบันได้ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์กลายเป็น “Fast Fashion”

2. นวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

2.1 Service นวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เช่น บริษัท TOYOTA นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการแจ้งปัญหาเข้าศูนย์บริการ เพื่อที่จะให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

2.2 Channel คือนวัตกรรมที่ออกแบบให้ธุรกิจได้มีช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บริษัท Nestle ใช้นวัตกรรมเพื่อออกแบบเครื่องชงกาแฟสด Nespresso เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะสามารถให้ลูกค้าได้เข้าถึงกาแฟที่มีคุณภาพดี มีความสดใหม่ โดยสามารถชงดื่มเองได้

 สนใจบริการด้านการสร้างกลยุทธ์แบรนด์รวมถึงบริการอื่นๆ ของ Criclabs ต้องทำอย่างไร?

Criclabs เป็นบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ธุรกิจ ที่มีบริการให้คุณได้เลือกสรรมากมาย ทั้งรับวางกลยุทธ์ให้แบรนด์สินค้า บริการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล และอีกหลากหลายบริการ หากคุณมีความสนใจเราสามารถมอบคำแนะนำ แนวทาง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอนครับ

Share
Subscribe to our newsletter

Receive  updates on new posts

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.